Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày sinh: 25/12/1959
Quê quán: xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết) XI, XII
- Phó Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam (4/2016 - 4/2021)
- Quyền Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam (9/2018 - 10/2018)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV