Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947)
Họ và tên: Huỳnh Thúc Kháng
Tên khai sinh: Huỳnh Hanh
Hiệu: Mính Viên, tự Giới Sanh
Ngày sinh: 1/10/1876
Ngày mất: 21/4/1947
Quê quán: làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình (nay là thôn Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam)

Chức vụ:
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ thuộc Chính phủ liên hiệp kháng chiến (từ 3/1946)

- Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (từ 5/1946)

- Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1/5/1946 - 20/10/1946)