Ngày 10/11/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3431/QÐ-BVHTTDL công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Lễ hội đền Yên Lương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.