Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

Họ và tên: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày sinh: 17/11/1949
Ngày vào Đảng: 10/06/1967
Quê quán: thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI
- Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị (6/1996 - 8/1997)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X, XI
- Thủ tướng Chính phủ (27/6/2006 -  6/4/2016)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII