Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày sinh: 20/7/1954
Ngày vào Đảng: 12/5/1982
Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII, XIII (đến 17/1/2023)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII (đến 17/1/2023)
- Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (4/2016 - 4/2021)
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (4/2021 - 18/1/2023)
- Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (4/2021 - 18/1/2023)
- Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (4/2021 - 17/1/2023)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV, XV (đến 18/1/2023)