Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1915-1998)

Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1986 đến 6/1991

Họ và tên: Nguyễn Văn Cúc

Ngày sinh: 1/7/1915

Ngày mất: 27/4/1998

Quê quán: xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Tổng Bí thư của Đảng: Khóa VI (12/1986 - 6/1991)

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa IV, V, VI

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa IV, V

- Thường trực Ban Bí thư (từ 6/1986)

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III, IV, V, VI

- Đại biểu Quốc hội khóa: Khóa VIII

- Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương (từ 6/1991 - 12/1997)