Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Tổng Bí thư từ 4/2001 đến 1/2011

Họ và tên: Nông Đức Mạnh

Ngày sinh: 11/9/1940

Ngày vào Đảng: 5/7/1963

Quê quán: xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Chức vụ:

- Tổng Bí thư của Đảng: Khóa IX, X

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VII, VIII, IX, X

- Thường vụ Bộ Chính trị (từ 1/1998)

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X

- Chủ tịch Quốc hội: Khóa IX, X

- Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX, X, XI, XII