Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 10/4/1974