Bác Hồ trên đường đi công tác ở Việt Bắc (1951)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hoá thế giới.

Những di sản Người để lại cho Đảng và nhân dân Việt Nam là vô cùng đồ sộ và quý giá, đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh và Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá để cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên học tập và noi theo.