Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác phòng cháy chữa cháy và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đối với lực lượng côn an nhân dân nói chung, Bác Hồ dạy: “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo” thì với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Người dạy “Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, tự mãn”.