Hà Nội (TTXVN 18/1/2023) Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (gọi tắt là Hiệp định Paris) được ký kết ngày 27/1/1973. Đây là kết quả của một quá trình đàm phán cam go, phức tạp nhất, nhưng cũng là một thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. Nửa thế kỷ đã trôi qua, Hiệp định Paris vẫn vẹn nguyên giá trị với những bài học kinh nghiệm sâu sắc, quý giá.