Ngày 6/12/2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là di sản tín ngưỡng đầu tiên của thế giới được UNESCO công nhận.