Tháng 7/2004, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa IX tiến hành kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triền nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ xây dựng nền văn hóa đồng bộ với sự phát triển kinh tế - xã hội.