Tháng 32024

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng

Ngày 13/3/2024, tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban, đã có bài phát biểu về: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”.

(Ảnh trên: Sáng 13/3/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cho rằng, nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mang tính định hướng quan trọng và nhấn mạnh đây là một trong những nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Những nội dung phát biểu cho thấy, công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

  • Chia sẻ: