Sóc Trăng (TTXVN 18/3/2024) Ngày 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, tuyên truyền cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, triển khai các nội dung quan trọng và giá trị cốt lõi cuốn sách.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 125 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với khoảng 20.000 cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã triển khai các nội dung quan trọng và giá trị cốt lõi Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, làm rõ tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là cẩm nang, là tài liệu quý giúp các cấp ủy Đảng nhận thức và vận dụng rõ hơn về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cung cấp thêm thông tin, khắc sâu hơn ý nghĩa của đại đoàn kết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung nhấn mạnh về đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam là minh chứng hùng hồn nhất về giá trị của đại đoàn kết, có đoàn kết mới tạo nên nguồn sức mạnh to lớn vượt qua mọi trở ngại, chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết thành bài học: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Sóc Trăng tổ chức học tập, tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh vai trò cốt lõi của cuốn sách Tổng Bí thư trong việc áp dụng vào thực tiễn tình hình địa phương. Theo Bí Thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Thời gian qua, quán triệt quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp ủy, chính quyền tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn yêu cầu, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc tiếp thu các nột dung, giá trị cốt lõi của Cuốn sách của Tổng Bí thư. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về các nội dung cốt lõi của tác phẩm gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy…/.

Trung Hiếu