Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đỗ Văn Chiến

 • Họ và tên: Đỗ Văn Chiến
 • Ngày sinh: 10/11/1962
 • Ngày vào Đảng: 13/9/1986
 • Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 • Dân tộc: Sán Dìu
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5/2024)

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

  - Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (từ 4/2021)

  - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1980-1986: Sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

  - 10/1986 - 3/1988: Cán bộ tổng hợp, Phòng hành chính tổng hợp Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

  - 4/1988 - 10/1988: Phó Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

  - 11/1988 - 9/1989: Cán bộ, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  - 10/1989 - 5/1991: Trưởng Phòng quản lý sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn Dương Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam

  - 6/1991 - 8/1993: Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào Sơn Dương, Tuyên Quang thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam

  - 9/1993 - 12/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  - 1/1995 - 1/1996: Phó Trưởng Ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang

  - 2/1996 - 3/1998: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

  - 4/1998 - 5/1998: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

  - 6/1998 - 11/1999: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

  - 12/1999 - 8/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

  - 9/2001 - 4/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 5/2006 - 1/2007: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 2/2007 - 4/2009: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 5/2009 - 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 2/2011 - 6/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 6/2011 - 8/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (chờ Bộ Chính trị phân công công tác theo văn bản số 888/CVVPTW ngày 10/6/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng); Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 2/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 2/2021 - 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 4/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 16/5/2024: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đỗ Văn Chiến

 • Họ và tên: Đỗ Văn Chiến
 • Ngày sinh: 10/11/1962
 • Ngày vào Đảng: 13/9/1986
 • Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 • Dân tộc: Sán Dìu
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5/2024)

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

  - Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (từ 4/2021)

  - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1980-1986: Sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

  - 10/1986 - 3/1988: Cán bộ tổng hợp, Phòng hành chính tổng hợp Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

  - 4/1988 - 10/1988: Phó Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái

  - 11/1988 - 9/1989: Cán bộ, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  - 10/1989 - 5/1991: Trưởng Phòng quản lý sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn Dương Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam

  - 6/1991 - 8/1993: Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào Sơn Dương, Tuyên Quang thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam

  - 9/1993 - 12/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  - 1/1995 - 1/1996: Phó Trưởng Ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang

  - 2/1996 - 3/1998: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

  - 4/1998 - 5/1998: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

  - 6/1998 - 11/1999: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

  - 12/1999 - 8/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

  - 9/2001 - 4/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 5/2006 - 1/2007: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 2/2007 - 4/2009: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 5/2009 - 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 2/2011 - 6/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

  - 6/2011 - 8/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (chờ Bộ Chính trị phân công công tác theo văn bản số 888/CVVPTW ngày 10/6/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng); Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 2/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

  - 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 2/2021 - 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 4/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 16/5/2024: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí làm Ủy viên Bộ Chính trị.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa