Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 6/8/1957