Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 12/3/1959