Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (1910-1996) 

 

 

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa III (11/1988 - 8/1994)

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thọ
Ngày sinh: 10/7/1910
Ngày mất: 24/12/1996
Ngày vào Đảng: 16/10/1949
Quê quán: huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch nước (7/1976 - 4/1980)
- Quyền Chủ tịch nước (4/1980 - 7/1981)
- Chủ tịch Quốc hội: Khóa VII (7/1981 - 6/1987)
- Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước: Khóa VII, VIII
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Khóa III (11/1988 - 8/1994)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VII, VIII