Đoàn chủ tịch Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 1974-1978) họp từ ngày 11 đến 14/2/1974 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 600 đại biểu thay mặt cho hơn 1 triệu đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức cả nước.

Đại hội biểu dương những thành tích to lớn của giai cấp công nhân và phong trào công đoàn trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; đề ra nhiệm vụ cho công tác công đoàn trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam gồm 72 ủy viên, Ban Thư ký gồm 09 ủy viên.

Đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được bầu làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm  Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa III.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Các đồng chí Nguyễn Công Hòa, Trương Thị Mỹ được bầu làm Phó Chủ tịch.