Ủy viên Bộ Chính trị khóa II
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/1977 - 5/1983)

Hoàng Quốc Việt

 • Họ và tên: Hạ Bá Cang
 • Bí danh: Sáu
 • Ngày sinh: 28/5/1905
 • Ngày mất: 25/12/1992
 • Quê quán: phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I, II, III, IV

  - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (1960-1976)

  - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1/1950 - 5/1978) Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/1977 - 5/1983)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III, IV, V, VI, VII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1928: Tham gia Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 1929: Vì tham gia hoạt động cách mạng bị lộ, đồng chí bị chủ đuổi khỏi nhà máy. Sau đó đồng chí được tổ chức cử vào Nam Kỳ hoạt động cách mạng bí mật

  - 1930: Trên đường từ Nam ra Bắc dự Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, đồng chí bị thực dân Pháp bắt kết án tù chung thân biệt xứ và đày đi Côn Đảo

  - 10/1930: Hội nghị Hợp nhất Đảng cử đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng

  - Cuối năm 1936: Đồng chí được trả tự do về Hà Nội hoạt động

  - 1937: Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ

  - Đầu năm 1938: Bị thực dân Pháp trục xuất khỏi Hà Nội, đồng chí về hoạt động ở Bắc Ninh và Bắc Giang

  - 5/1941: Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa I của Ðảng, đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 8/1945: Tại Hội nghị toàn quốc, đồng chí được bầu là Ủy viên Thường vụ Trung ương, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám; sau đó được Trung ương Đảng cử vào Nam Bộ giúp Xứ ủy củng cố chính quyền cách mạng, mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất

  - 1/1950: Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I, đồng chí được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

  - 2/1951-1957: Tại Đại hội II Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, phụ trách công tác dân vận, mặt trận, làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

  - 9/1960: Tại Đại hội III Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tham gia đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt-Trung

  - 2/1961: Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, IV; Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) khóa II, III

  - 1/1977: Đồng chí được bầu làm Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 5/1983: Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 2, đồng chí được bầu làm Chủ tịch danh dự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 25/12/1992: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa II
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/1977 - 5/1983)

Hoàng Quốc Việt

 • Họ và tên: Hạ Bá Cang
 • Bí danh: Sáu
 • Ngày sinh: 28/5/1905
 • Ngày mất: 25/12/1992
 • Quê quán: phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I, II, III, IV

  - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (1960-1976)

  - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1/1950 - 5/1978) Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/1977 - 5/1983)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III, IV, V, VI, VII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1928: Tham gia Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 1929: Vì tham gia hoạt động cách mạng bị lộ, đồng chí bị chủ đuổi khỏi nhà máy. Sau đó đồng chí được tổ chức cử vào Nam Kỳ hoạt động cách mạng bí mật

  - 1930: Trên đường từ Nam ra Bắc dự Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, đồng chí bị thực dân Pháp bắt kết án tù chung thân biệt xứ và đày đi Côn Đảo

  - 10/1930: Hội nghị Hợp nhất Đảng cử đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng

  - Cuối năm 1936: Đồng chí được trả tự do về Hà Nội hoạt động

  - 1937: Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ

  - Đầu năm 1938: Bị thực dân Pháp trục xuất khỏi Hà Nội, đồng chí về hoạt động ở Bắc Ninh và Bắc Giang

  - 5/1941: Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa I của Ðảng, đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 8/1945: Tại Hội nghị toàn quốc, đồng chí được bầu là Ủy viên Thường vụ Trung ương, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám; sau đó được Trung ương Đảng cử vào Nam Bộ giúp Xứ ủy củng cố chính quyền cách mạng, mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất

  - 1/1950: Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I, đồng chí được bầu là Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

  - 2/1951-1957: Tại Đại hội II Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, phụ trách công tác dân vận, mặt trận, làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

  - 9/1960: Tại Đại hội III Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tham gia đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt-Trung

  - 2/1961: Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, IV; Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) khóa II, III

  - 1/1977: Đồng chí được bầu làm Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 5/1983: Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 2, đồng chí được bầu làm Chủ tịch danh dự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 25/12/1992: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa