Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 1988-1993) họp từ ngày 17 đến 20/10/1988, tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 821 đại biểu thay mặt cho hơn 3 triệu đoàn viên công đoàn.

 Mục tiêu của Đại hội là “Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội”. Đại hội quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 15 ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đồng chí Dương Xuân An được bầu làm Phó Chủ tịch.