Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1956-1961) diễn ra từ ngày 26 đến 31/5/1956, tại Thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội có 425 đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể phụ nữ các tỉnh, thành miền Bắc. Đại hội có sự tham dự của 6 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế.

Đại hội thông qua Báo cáo, Chương trình, Nghị quyết, Tuyên ngôn, Điều lệ sửa đổi của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đề ra 5 Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 1956-1961, đó là: Đoàn kết phụ nữ toàn quốc để cùng toàn dân phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; Thực hiện nam nữ bình đẳng, giải phóng hoàn toàn phụ nữ; Nâng cao trình độ chính trị, văn hóa cho phụ nữ; Mở rộng các hoạt động xã hội để nâng cao đời sống của phụ nữ và nhi đồng; Đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới.

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khóa II gồm 50 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thập được bầu là Hội trưởng.

Các đồng chí: Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thục Viên, Hoàng Thị Ái, Bùi Thị Cẩm, Hà Thị Quế được bầu là Phó Hội trưởng.