Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV
Thời gian: 14/12 đến 20/12/1976

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đại biểu: 1.008

Số lượng đảng viên: 1.550.000

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.