Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V được tổ chức từ ngày 26 - 28/8/1999 tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Tuân – TTXVN

 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V họp từ ngày 26 đến 28/8/1999 tại Hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 621 đại biểu và 5 đoàn đại biểu nước ngoài.

Chủ đề của Đại hội là: "Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá V gồm 253 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 45 vị, Ban Thường trực gồm 9 vị.

Chủ tịch: Đồng chí Phạm Thế Duyệt

Tổng Thư ký: Đồng chí Trần Văn Đăng