Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII được tổ chức từ ngày 28 - 30/9/2009, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN 

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp từ ngày 28 đến 30/9/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 1.300 đại biểu, trong đó có 989 đại biểu chính thức và 311 đại biểu khách mời.

Chủ đề của Đại hội là "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII gồm 355 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 58 vị, Ban Thường trực gồm 9 vị.

Chủ tịch: Đồng chí Huỳnh Đảm

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Đồng chí Vũ Trọng Kim

Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII họp tại Hà Nội (ngày 5/9/2013) đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay đồng chí Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chế độ.