Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/2008 - 9/2013)

Huỳnh Đảm

 • Họ và tên: Huỳnh Đảm
 • Ngày sinh: 30/12/1948
 • Ngày vào Đảng: 2/9/1968
 • Quê quán: phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (7/2002 - 1/2008)

  - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam (1/2008 - 9/2013)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1997: Thường vụ Thành ủy, Quyền Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa X (7/1997)

  - 1/1998: Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

  - 12/2000: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

  - 4/2001: Ủy viên trung ương Đảng khóa IX, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

  - 3/2002: Ủy viên trung ương Đảng khóa IX, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI (7/2002)

  - 7/2002: Ủy viên trung ương Đảng khóa IX, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 9/2004: Ủy viên trung ương Đảng khóa IX, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 4/2006: Ủy viên trung ương Đảng khóa X, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XII (7/2007)

  - 1/2008: Ủy viên trung ương Đảng khóa X, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XII Đại (7/2011)

  - 9/2013: Đồng chí nghỉ hưu.

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/2008 - 9/2013)

Huỳnh Đảm

 • Họ và tên: Huỳnh Đảm
 • Ngày sinh: 30/12/1948
 • Ngày vào Đảng: 2/9/1968
 • Quê quán: phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (7/2002 - 1/2008)

  - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam (1/2008 - 9/2013)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1997: Thường vụ Thành ủy, Quyền Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa X (7/1997)

  - 1/1998: Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

  - 12/2000: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

  - 4/2001: Ủy viên trung ương Đảng khóa IX, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

  - 3/2002: Ủy viên trung ương Đảng khóa IX, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI (7/2002)

  - 7/2002: Ủy viên trung ương Đảng khóa IX, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 9/2004: Ủy viên trung ương Đảng khóa IX, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 4/2006: Ủy viên trung ương Đảng khóa X, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XII (7/2007)

  - 1/2008: Ủy viên trung ương Đảng khóa X, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XII Đại (7/2011)

  - 9/2013: Đồng chí nghỉ hưu.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa