Với lý tưởng cao đẹp, tinh thần sẵn sàng dấn thân và cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ, trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam đều là lớp người đi đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khát vọng tự cường và tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" đã trở thành lẽ sống và hành động của các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay.