Đồng chí Đào Duy Tùng (1924-1998)

      Nhân vật liên quan

      • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI, VII; Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư: Khóa VII (1991-1996)Đào Duy Tùng
Đồng chí Đào Duy Tùng (1924-1998)

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20/5/1924 tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong một gia đình nhà nho yêu nước. 

Đồng chí tham gia lãnh đạo phong trào Việt Minh ở xã từ tháng 4/1945. Tháng 9/1945, Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Hơn 50 năm hoạt động cách mạng liên tục; bằng tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm hoạt động cách mạng phong phú, dạn dày, đồng chí Đào Duy Tùng đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Không chỉ là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo cao cấp tài năng của Đảng, Đồng chí còn có nhiều cống hiến xuất sắc trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng ta; đồng thời là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cao đẹp.

Đồng chí qua đời ngày 13/6/1998.