Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI, VII
Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư: Khóa VII (1991-1996)

Đào Duy Tùng

 • Họ và tên: Đào Duy Tùng
 • Ngày sinh: 20/5/1924
 • Ngày mất: 13/6/1998
 • Quê quán: xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV (dự khuyết, chính thức từ 11/1981), V, VI, VII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI, VII

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VI (dự khuyết, chính thức: 5/1988), VIII

  - Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư: Khóa VII (1991-1996)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1944: Tham gia hoạt động cách mạng.

  - 4/1945: Tham gia lãnh đạo phong trào Việt Minh ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

  - 8/1945: Đồng chí tham gia lãnh đạo nhân dân giành chính quyền tại địa phương, làm cán bộ huyện, xây dựng chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở các xã trong huyện.

  - 1945: Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (9/1945). Cuối năm 1945, khi Chi bộ xã Cổ Loa được thành lập, đồng chí được giao làm Bí thư Chi bộ xã.

  - 6/1946: Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Việt Minh huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên.

  - 2/1947: Tỉnh ủy viên kiêm Bí thư Huyện ủy Kim Anh, rồi được điều về tỉnh phụ trách Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Phúc Yên.

  - 9/1948: Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Phúc Yên.

  - 7/1949: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên.

  - 2/1950: Đồng chí được điều về công tác ở Khu ủy, tham gia Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

  - 9/1951: Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

  - 1/1953: Đồng chí là một trong số cán bộ đầu tiên được Trung ương cử đi học tại Trường lý luận Mác - Lênin ở Trung Quốc, sau đó làm công tác hướng dẫn học tập của nhà trường.

  - 5/1955: Đồng chí về công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng.

  - 1/1956 - 11/1962: Phó Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ huấn học.

  - 12/1962: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).

  - 8/1965 - 2/1982: Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản). Viện trưởng Viện nghiên cứu lý luận Mác-Lênin (11/1980).

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  - 11/1981: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10, được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phân công phụ trách công tác tư tưởng và khoa giáo.

  - 5/1988: Được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng.

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, phân công làm Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư cho đến tháng 6/1996; Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (1992-1995).

  - 13/6/1998: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI, VII
Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư: Khóa VII (1991-1996)

Đào Duy Tùng

 • Họ và tên: Đào Duy Tùng
 • Ngày sinh: 20/5/1924
 • Ngày mất: 13/6/1998
 • Quê quán: xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV (dự khuyết, chính thức từ 11/1981), V, VI, VII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI, VII

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VI (dự khuyết, chính thức: 5/1988), VIII

  - Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư: Khóa VII (1991-1996)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1944: Tham gia hoạt động cách mạng.

  - 4/1945: Tham gia lãnh đạo phong trào Việt Minh ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

  - 8/1945: Đồng chí tham gia lãnh đạo nhân dân giành chính quyền tại địa phương, làm cán bộ huyện, xây dựng chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở các xã trong huyện.

  - 1945: Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (9/1945). Cuối năm 1945, khi Chi bộ xã Cổ Loa được thành lập, đồng chí được giao làm Bí thư Chi bộ xã.

  - 6/1946: Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Việt Minh huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên.

  - 2/1947: Tỉnh ủy viên kiêm Bí thư Huyện ủy Kim Anh, rồi được điều về tỉnh phụ trách Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Phúc Yên.

  - 9/1948: Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Phúc Yên.

  - 7/1949: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên.

  - 2/1950: Đồng chí được điều về công tác ở Khu ủy, tham gia Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

  - 9/1951: Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

  - 1/1953: Đồng chí là một trong số cán bộ đầu tiên được Trung ương cử đi học tại Trường lý luận Mác - Lênin ở Trung Quốc, sau đó làm công tác hướng dẫn học tập của nhà trường.

  - 5/1955: Đồng chí về công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng.

  - 1/1956 - 11/1962: Phó Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ huấn học.

  - 12/1962: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).

  - 8/1965 - 2/1982: Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản). Viện trưởng Viện nghiên cứu lý luận Mác-Lênin (11/1980).

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  - 11/1981: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10, được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phân công phụ trách công tác tư tưởng và khoa giáo.

  - 5/1988: Được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng.

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, phân công làm Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư cho đến tháng 6/1996; Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (1992-1995).

  - 13/6/1998: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa