Ngày 12/6/2023, tại thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 2 năm qua, các tỉnh, thành và các cơ quan Trung ương đã có kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản. Các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tất cả các tỉnh, thành đã tiến hành thảo luận, trao đổi, phân tích, chia sẻ kinh nghiệm để việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đạt được hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, thực chất… Thông qua các đợt sinh hoạt, học tập, cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn hình thức, đơn điệu và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; nội dung kế hoạch hành động chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề hằng năm ở một số nơi chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm xử lý; đôi khi còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, chưa tự giác trong học tập, công tác, rèn luyện, thậm chí có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên ở một số tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham luận, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trao đổi về các vấn đề cần quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh, trong những ngày qua, tất cả các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành ủy, các cơ quan Trung ương, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã có đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng để sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Những kết quả đã được kết tinh, thể hiện trong bản báo cáo cũng như trong tham luận của các địa phương, qua các điển hình tiên tiến, phim tư liệu trong hội nghị này.

Trên cơ sở báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đi sâu phân tích thêm về những kết quả đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 01-Kl/TW trong thời gian qua, cụ thể là:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có những nhận thức mới, tinh thần mới về văn hóa Hồ Chí Minh được chúng ta quán triệt và học tập rất rõ nét.

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, là “kim chỉ nam” cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Tinh thần của Kết luận số 01-KL/TW là tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảng viên phải liên hệ, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, lấy dân làm gốc, đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thứ hai, những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là do những cách làm quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; qua đó, từng bước xây dựng được những giá trị cụ thể. Ngoài những tiêu chuẩn chung của từng cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, xuất hiện những mô hình và cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu. Đặc biệt là sự nêu gương của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy các cấp được thể hiện rất rõ nét.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Trong hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặt ra những thách thức mới trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhưng cấp ủy các cấp đã có những nỗ lực, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Thứ tư, kết hợp “xây” và “chống” trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Xây” là bảo vệ, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; “chống” là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cấp ủy các cấp lưu ý một số nội dung như sau:

Một là, quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhất là những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vai trò, vị trí của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân”.

Từ nhận thức đó, chúng ta tiếp tục quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ: “Phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vấn đề này, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, tham mưu và hướng dẫn thực hiện của cơ quan tuyên giáo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Ba là, tiếp tục thực hiện 3 nội dung trong học tập và làm theo, nhấn mạnh ý thức tự giác, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi”.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng, nhưng phải thống nhất về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, có sự thống nhất trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội để quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý, chia sẻ những cách làm hay để lan tỏa mạnh mẽ giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và ngoài xã hội.

Sáu là, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế, để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao vị thế, vai trò của văn hóa Việt Nam, để bạn bè quốc tế tin tưởng vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam./.