Mở chiến dịch Hòa Bình là quyết định táo bạo, nhạy bén, đúng đắn của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, mang ý nghĩa chiến lược về quân sự và chính trị.