[Infographics] Chiến thắng chiến lược về quân sự và chính trị

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Mở chiến dịch Hòa Bình là quyết định táo bạo, nhạy bén, đúng đắn của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, mang ý nghĩa chiến lược về quân sự và chính trị.