Hà Nội (TTXVN 10/10/2021) Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem hết tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng với những phẩm chất nổi bật: Sự kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo đường lối với chỉ đạo và tổ chức cụ thể giữa tính kiên định về nguyên tắc với tính sáng tạo và tinh thần đổi mới trong hành động giữa lý luận với thực tiễn giữa lời nói và việc làm. Đồng chí sinh ngày 10/10/1911, cách đây 110 năm.