Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII