[Infographics] Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII