Hà Nội (TTXVN 24/10/2023) Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Đoàn Khuê đặc biệt coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển và hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu của Quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân.

Về mặt lý luận, đồng chí nhấn mạnh, phải đứng vững trên cơ sở khoa học, nghệ thuật quân sự truyền thống và những kinh nghiệm đúc kết được từ các cuộc chiến tranh chống xâm lược thắng lợi với việc phát triển tư duy mới về quân sự, quốc phòng. Trong điều kiện đất nước ta còn khó khăn, nhiệm vụ đặt ra đối với đội ngũ cán bộ quân đội là phải phát huy truyền thống xây dựng “thế trận lòng dân”, lấy ít địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông; phát huy nội lực, dùng mưu trí sáng tạo để sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật có trình độ hiện đại thấp hơn thắng vũ khí, trang bị kỹ thuật có trình độ hiện đại cao hơn.

Để xây dựng nền khoa học quân sự tiên tiến, phục vụ thắng lợi đường lối chính trị - quân sự, nghệ thuật quân sự của Đảng, đồng chí Đoàn Khuê khẳng định: Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học cân đối, đồng bộ, có trình độ cao giữ vai trò rất quan trọng. Đội ngũ cán bộ khoa học quân sự không những phải đáp ứng yêu cầu trước mắt và sự phát triển tương lai, mà còn phải làm nòng cốt trong việc phối hợp với lực lượng cán bộ khoa học trong và ngoài quân đội bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Theo đó, phải xây dựng đội ngũ cán bộ và nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên sâu với những chuyên viên đầu ngành giỏi, lành nghề, có kiến thức, năng lực tốt và dày dạn kinh nghiệm; năng lực tư duy sáng tạo, có tầm nhìn xa, có khả năng nghiên cứu độc lập và trình độ vận dụng vào thực tiễn .

Đại tướng Đoàn Khuê là nhà chính trị, quân sự xuất sắc với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, hoạt động ở nhiều vùng, nhiều địa phương, nhiều chiến trường. Đúc kết cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã viết nhiều tài liệu quân sự có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần phát triển nền khoa học quân sự Việt Nam. Đặc biệt, từ tháng 2 năm 1998, đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo công tác tổng kết Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng. Đồng chí đã dành nhiều tâm sức và trí tuệ, góp phần quan trọng vào thành công của các công trình: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học; Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Thắng lợi và bài học; Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học. Đây là bộ sách quý, tổng kết tương đối hệ thống và toàn diện Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng, đáp ứng được yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn. Đến năm 2007, công trình Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đồng chí Đoàn Khuê là người tham mưu, đề xuất và trực tiếp triển khai thực hiện chủ trương xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và đưa ra quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng trên phạm vi cả nước, từng bước giải quyết những vướng mắc về nhận thức và hoạt động thực tiễn trong việc kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh trong quá trình hoạch định và triển khai chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Theo đồng chí, “Nhiệm vụ xây dựng kinh tế và nhiệm vụ củng cố quốc phòng vừa có quy luật vận động riêng, vừa có sự thống nhất biện chứng trong quy luật vận động chung… Xét về tổng thể thì hai nhiệm vụ xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là thống nhất trong một mục đích làm cho đất nước giàu mạnh, thiếu một trong hai nhiệm vụ này, không thể bảo đảm lợi ích đất nước theo nghĩa đầy đủ” . Do vậy, “việc kết hợp kinh tế với quốc phòng cần được triển khai có kế hoạch từng bước phù hợp với các bước thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội và chiến lược quốc phòng, an ninh của đất nước. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội vừa phải giải quyết các yêu cầu nóng bỏng về kinh tế và xã hội, vừa phải từng bước tạo ra cơ sở kinh tế và xã hội cho sức mạnh và tiềm lực quốc phòng... phải xây dựng được tiềm lực kinh tế quốc phòng, và chuẩn bị cho tiềm lực kinh tế quốc phòng đã được tạo lập sẵn sàng chuyển thành sức mạnh quốc phòng để đối phó thắng lợi với các tình huống chiến tranh có thể xảy ra”.

Chính trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của Bộ Quốc phòng, bằng tài năng chính trị, quân sự song toàn và tư duy đổi mới, đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc đánh giá tình hình thế giới, khu vực, trong nước, các khả năng đe dọa an ninh của Tổ quốc để đề ra chủ trương và tổ chức thực hiện thành công cuộc điều chỉnh chiến lược quan trọng từ đề phòng chiến tranh xâm lược quy mô lớn chuyển sang đối phó với xung đột vũ trang bộ phận, “chiến tranh phá hoại nhiều mặt”; tiếp đó là chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đề phòng chiến tranh xâm lược ở quy mô và cường độ khác nhau. Trên cơ sở đó, chỉ đạo và tổ chức thực hiện điều chỉnh chiến lược theo phương hướng đánh lâu dài, quân số thường trực ít nhưng tinh nhuệ, hiện đại, cơ động linh hoạt, xây dựng khu vực phòng thủ bền vững bảo đảm cho nhân dân vừa đánh giặc, vừa sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Suốt 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, trải qua nhiều cương vị khác nhau, Đại tướng Đoàn Khuê luôn đem hết tinh thần, nghị lực và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Ðại tướng Ðoàn Khuê luôn gắn mình với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta trong những năm toàn dân tộc tiến hành khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh cách mạng và trong thời kỳ đầu đổi mới, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại tướng Đoàn Khuê là tấm gương sáng về phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; một nhà chính trị, quân sự xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, quân đội và nhân dân ta; vị tướng hội tụ các phẩm chất “Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung’’ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Với những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Đoàn Khuê được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Sao Vàng (2007); được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý./.

[Nguồn: Bộ Quốc phòng]