Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 21/8/1957