Mùa Xuân-Đất nước-Dân tộc và Đảng ta luôn hòa quyện với nhau làm một, cùng làm nên những kỳ tích, viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử nước nhà.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả một dân tộc.

Gần trăm năm nô lệ, Việt Nam từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới lần lượt bước lên vũ đài chính trị và trở thành hình mẫu của phong trào giải phóng dân tộc và nhân loại tiến bộ của thế kỷ XX.

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời năm 1945 khẳng định đường lối lãnh đạo tài tình của Đảng ta. Nền dân chủ cộng hòa đầu tiên của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á mở ra kỷ nguyên mới của thời đại, kỷ nguyên của độc lập dân tộc, dân chủ ở các nước Á - Phi - Mỹ Latinh và trên toàn thế giới.

Trong những cuộc kháng chiến cứu quốc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, lần lượt các dấu mốc lịch sử được viết nên đầy oai hùng và bi tráng. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đại thắng mùa Xuân năm 1975, non sông thu về một mối, sạch bóng quân thù trên dải đất hình chữ S.

Trong thời đại mới, Đảng lại tiếp tục là lực lượng chính trị duy nhất có đủ trí tuệ và bản lĩnh tiếp tục dẫn dắt dân tộc trên con đường phía trước.

 “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” - đó là khẳng định, là thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhiều diễn đàn, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Và cũng chính là thực tế sinh động được bạn bè quốc tế ghi nhận.