Tháng 22024

Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn 94 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đưa ra những quyết sách có ý nghĩa bước ngoặt, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lịch sử. Đảng lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành chính quyền, đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

 

 

  • Chia sẻ: