Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 28/6/1959