Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 26/6/1959