Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 18/8/1957
Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 18/8/1957