Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 29/11/1995