Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Trần Sỹ Thanh

 • Họ và tên: Trần Sỹ Thanh
 • Ngày sinh: 16/3/1971
 • Ngày vào Đảng: 3/6/1995
 • Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước (4/2021 - 10/2022)

  - Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV

  - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (từ 7/2022)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính, kế toán
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 9/1991 - 3/1999 : Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

  - 4/1999 - 12/2005 : Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

  - 1/2006 - 8/2008 : Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

  - 9/2008 - 10/2010 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

  - 11/2010 - 4/2011 : Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

  - 5/2011 - 5/2012 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 6/2012 - 2/2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

  - 2/2015 - 10/2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 10/2015 - 7/2016 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 7/2016 - 12/2017 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

  - 12/2017 - 12/2018 : Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

  - 12/2018 - 8/2020 : Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 8/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng

  - 4/2021 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 7/2022 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Trần Sỹ Thanh

 • Họ và tên: Trần Sỹ Thanh
 • Ngày sinh: 16/3/1971
 • Ngày vào Đảng: 3/6/1995
 • Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước (4/2021 - 10/2022)

  - Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV

  - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (từ 7/2022)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính, kế toán
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 9/1991 - 3/1999 : Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

  - 4/1999 - 12/2005 : Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

  - 1/2006 - 8/2008 : Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

  - 9/2008 - 10/2010 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

  - 11/2010 - 4/2011 : Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

  - 5/2011 - 5/2012 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 6/2012 - 2/2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

  - 2/2015 - 10/2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 10/2015 - 7/2016 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 7/2016 - 12/2017 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

  - 12/2017 - 12/2018 : Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

  - 12/2018 - 8/2020 : Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 8/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng

  - 4/2021 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 7/2022 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa