[Infographics] 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 31/1/2021) Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.