3. Thể chế nhà nước, chế độ chính trị, đảng phái chính trị Uganda

- Uganda theo thể chế Cộng hòa tổng thống. Tổng thống là người nắm

thực quyền, đứng đầu Nhà nước, được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm. Bầu cử Tổng thống tại Uganda được bầu theo hệ thống 2 vòng, các ứng viên cần ít nhất 50% ở vòng 1. Hiến pháp sửa đổi năm 2005 xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ của
Tổng thống.

- Cơ cấu nghị viện: Hiến pháp Uganda quy định Quốc hội gồm 529 nghị sỹ, nhiệm kỳ 5 năm. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội Uganda có 556 thành viên[1].

- Đảng phái chính trị: trên 20 đảng phái đang hoạt động, trong đó nổi bật là:

+ Đảng Phong trào Kháng chiến Toàn quốc (NRM): thành lập năm 1986, là Đảng cầm quyền, hiện được lãnh đạo bởi Tổng thống Mu-xê-vê-ni (từ tháng 01/1986).

+ Đảng Nền tảng Thống nhất Quốc gia (NUP): thành lập tháng 12/2004, là Đảng đối lập chính và hiện được lãnh đạo bởi ông Rô-bớt Ki-gu-lan-i Xen-ta-mu (Robert Kyagulanyi Ssentamu) (từ tháng 7/2020).

+ Đảng Diễn đàn vì sự Thay đổi Dân chủ (FDC): thành lập tháng 12/2004, hiện được lãnh đạo bởi ông Pa-trích A-mu-ri-át Ô-bôi (Patrick Amuriat Oboi) (từ tháng 11/2017).


[1] Quốc hội khóa 2021-2026 bao gồm 529 nghị sỹ được bầu và 27 nghị sỹ danh dự.

[Nguồn: Bộ Ngoại giao]