3. Thể chế nhà nước và đảng phái chính trị Cộng hòa Phần Lan

1. Chế độ nhà nước: Hiến pháp Phần Lan ban hành ngày 17/7/1917 quy định Phần Lan theo chế độ Cộng hòa. Quyền lập pháp thuộc về Quốc hội và Tổng thống. Quyền hành pháp thuộc về Tổng thống và Chính phủ.

2. Tổng thống là người đứng đầu nhà nước Phần Lan, được bầu cử với nhiệm kỳ 6 năm. Kể từ năm 1991, không vị Tổng thống nào được tại nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng thống phải là người Phần Lan. Các chính đảng có ít nhất 1 ghế trong Quốc hội được quyền đề cử ứng cử viên Tổng thống. Tuy nhiên, bất cứ ai thu được hơn 20.000 chữ ký cũng có thể ứng cử.

3. Quốc hội Phần Lan gồm một Viện với 200 ghế. Các thành viên trong Quốc hội được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 4 năm. Theo Hiến pháp, Quốc hội bầu ra Thủ tướng, sau đó được Tổng thống bổ nhiệm vào nội các. Các Bộ trưởng cũng được Tổng thống bổ nhiệm dựa trên đề xuất của Thủ tướng.

[Nguồn: Bộ Ngoại giao]