[Infographics] 35 năm đổi mới (1986-2021): Kinh tế tăng trưởng, đất nước vững bước phát triển

Hà Nội (TTXVN 26/1/2021) Đánh giá về thành tựu 35 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới...”.