[Video] 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân, để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu. Ngày 11/3/1948, trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, Người đã căn dặn lực lượng Công an nhân dân 6 điều về “Tư cách người Công an cách mệnh”.